અમદાવાદમાં રોડના ૭૦૦ કરોડના કામોમાં ૧૫૦ કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર

48 years ago admin 5

અમદાવાદના ૬૦૦થી ૭૦૦ કરોડના ત્રણ વર્ષમાં થયેલા રોડ-રસ્તાના કામોમાં ૨૫ ટકા જેટલો ડામર
Source: VNN-Guj